Erstatning for psykisk lidelse

Højesterets dom udvider området for erstatning for psykiske lidelser

Højesteret har den 14. maj 2014 afsagt en principiel dom om erstatning for psykiske lidelser ved nærtståendes død.
 
Dommen handler om erstatning til en mor, som havde pådraget sig en psykisk lidelse som følge af, at hendes eksmand i jalousi havde knivdræbt deres to mindreårige døtre. Hun var ikke selv til stede da døtrene blev dræbt, men blev efterfølgende underrettet om drabene.
 
Fortolkning af erstatningsansvarsloven
Sagen vedrørte fortolkningen af erstatningsansvarslovens § 26a. Efter denne bestemmelse kan den person, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder en andens død, pålægges at betale en godtgørelse til efterlevende, der stod den afdøde særlig nær. Reglen er begrænset til tilfælde, hvor dødsfaldet er sket under omstændigheder, som med stor sandsynlighed giver de efterladte en særlig følelsesmæssig belastning eller krænkelse.
 
Efter hidtidig retspraksis er der kun tilkendt erstatning for påførelse af psykisk lidelse ved nærtståendes død, hvis den pågældende selv har været i fare eller direkte har lidt fysisk overlast samt i enkelte tilfælde, hvor en person overværer, at en nærtstående bliver dræbt (eller umiddelbart efter kommer til stede).

Der er altså ikke tidligere i dansk retspraksis blevet tilkendt erstatning for påførelse af psykisk lidelse til en person, der ikke selv havde overværet dødsfaldet men først efterfølgende er blevet underrettet herom.
 
Udvidelse af erstatningsansvarsloven §26a
Højesteret fastslog, at den psykiske lidelse, som moren blev påført ved de forsætlige drab på hendes to mindreårige døtre, var omfattet af erstatningspligten. Dette gjaldt også, selv om hun ikke selv havde overværet drabene eller umiddelbart efter var kommet til stede, men først efterfølgende var blevet underrettet om drabene.
 
Derved udvider Højesteret området for, hvornår en skadelidt kan få erstatning for psykiske lidelser i de tilfælde, der er omfattet af erstatningsansvarslovens § 26a. Det gælder navnlig sager om drab, men formentlig også sager om meget grove overtrædelser af færdselsloven, dvs. sager om såkaldte ”dødsbillister”.
 
Dommen er i tråd med den tendens, der i øvrigt er på området for psykiske lidelser, da der i den type sager i større omfang end tidligere tilkendes erstatning.
 
Kontakt vores erstatningsteam - så gennemgår vi din sag gratis og giver dig et overblik over dine muligheder.
 
E: skade@bklaw.dk
T: 87 22 80 80

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting