Nyttige links

Nyttige links

Arbejdsmiljøviden - www.arbejdsmiljoviden.dk
Videncenter for arbejdsmiljø har oprettet dette site. På sitet kan du læse mere om arbejdsskader, forandringer, stress, støj og mobning på arbejdspladsen m.m. Videncentret er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som er en forskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.  
 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - www.aes.dk 
Arbejdsskadestyrelsen er en neutral myndighed, der træffer afgørelse i sager om arbejdsskader. Det gælder både sager, hvor skaden består i en arbejdsskade og sager, hvor skaden er en erhvervssygdom. Udover arbejdsskadesager udtaler Arbejdsskadestyrelsen sig også som neutral myndighed i private erstatningssager, således at der kommer en neutral vurdering, hvis skadelidte og forsikringsselskabet er uenige.
 
Ankestyrelsen - www.ast.dk
Ankestyrelsen er klageinstans for Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og træffer blandt andet afgørelser i arbejdsskadesager, hvis en af parterne klager over sagen.  
 
Forebyg vold - www.forebygvold.dk
Der er her tale om et kampagnesite, der er nedsat af Videncenter for Arbejdsmiljø i 2012, for at skabe fokus på området vold på arbejdet. Kampagnen løber indtil 2015. På sitet er der mulighed for at hente oplysninger om fx muligheder for at få erstatning, hvis du har været udsat for vold på arbejdet mm.
 
Patienterstatningen - www.pebl.dk
Patienterstatningen, der tidligere hed Patientforsikringen, er en forsikringsordning, hvor du som skadelidte kan søge erstatning, hvis du har pådraget dig en skade i forbindelse med en behandling eller en medicinskade. Det er en offentlig forsikringsordning, der gælder for alle patienter i landet.
  
Styrelsen for Patientklager stps.dk
Styrelsen for Patientklager behandler klager over afgørelser for Patienterstatningen. 
 
DFIM - www.dfim.dk 
DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - er et bureau, der blandt andet behandler erstatningssager, hvor det implicerede motorkøretøj ikke er kendt eller ikke er forsikret. Har en bil i et færdselsuheld således ikke den lovpligtige ansvarsforsikring, vil sagen kunne anmeldes til DFIM, der så behandler sagen, som var det et ansvarsforsikringsselskab. 
 
Ankenævnet for Forsikring - www.ankeforsikring.dk 
Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra forbrugere over forsikringsselskabernes afgørelser. På sitet kan du finde eksempler på afgørelser afsagt i tidligere sager, ligesom du kan finde klageskabelon til brug for en klage.  
 
Tandlægeforeningens Praksisforsikring - www.tf-praksisforsikring.dk
Tandlægeforeningens Praksisforsikring behandler klager over behandlinger foretaget af privatpraktiserende tandlæger mv. De træffer afgørelse om, der er sket fejlbehandling, og om det berettiger til erstatning. 
 
Erstatningsnævnet for voldsofre - www.erstatningsnaevnet.dk
Erstatningsnævnet varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven og hertil knyttede administrative opgaver. 
 
Erstatningsnævnet betaler erstatning for personskade, der er opstået som følge af overtrædelser af straffeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og visse afgrænsede personlige ejendele, der er blevet skadet. Derudover betaler de erstatning for mindre kontantbeløb, som mistes hvis en person kommer til skade ved en straffelovsovertrædelse.
  

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Parttimefitting