Arbejdsskade

Arbejdsskade

Har du været udsat for en arbejdsskade på dit arbejde? Så har du som udgangspunkt ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Ved arbejdsskade skelnes der mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Arbejdsulykke

Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig opstået hændelse, så som et fald, knoglebrud eller andre skader, der kan konstateres pludseligt. En arbejdsskade kan også karakteriseres som skader efter vold eller chokhandlinger, hvor den tilskadekomne person pådrager sig f.eks. PTSD.

Erhvervssygdom

Ved en erhvervssygdom forstås en skade eller sygdom, der er opstået over enten kortere eller længere periode i arbejdet. Det kan f.eks. være en pædagogisk medarbejder på et hjem for særlig udsatte mennesker, der flere gange over et længerevarende arbejdsliv har været udsat for hårde arbejdssituationer. Et andet eksempel kan være en situation, hvor en brolægger eller entreprenør, murer mv. igennem et længere arbejdsliv har arbejdet med løft af tunge genstande, i forkerte arbejdsstillinger eller på anden måde belastet sin krop i arbejdet.

Erhvervssygdomme bedømmes efter, om det i forvejen er en sygdom, der er optaget på listen over erhvervssygdomme, eller om der er tale om såkaldt ”anden sygdom”.
Arbejdsskadeforsikringen skal bevise, at sygdommen ikke er en erhvervssygdom, hvis det er en sygdom, der står på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det er derimod skadelidte selv, der skal bevise, at ”anden sygdom” er en erhvervssygdom.  

Gamle skader

Gamle skader kan ikke påvirke din mulighed for at få erstatning for en ny skade. Dvs. du har også mulighed for at få anerkendt en skade som arbejdsskade, selv om du inden ulykken, har været plaget af forud bestående gener.

Hvad kan man få erstatning for?

Hvad enten der er tale om en arbejdsskade eller erhvervssygdom, beregnes erstatningen på samme måde og efter samme regler.

Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade, har du som udgangspunkt ret til godtgørelse for varigt mén og erhvervsevnetab.

Hvem skal arbejdsskaden anmeldes til?

En arbejdsskade, skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse i din arbejdsskadesag.

Når der er truffet afgørelse, har både arbejdsskadeforsikringen og skadelidte en klagefrist på 4 uger til at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis Ankestyrelsen ikke giver medhold, kan sagen indbringes for retten.

Skaden skal også anmeldes til din egen ulykkesforsikring, hvis du har tegnet en.

Er der en anden, som er ansvarlig for skaden?

Det ses ofte, at en ansat person kommer til skade i trafikken i forbindelse med transport mellem to arbejdspladser eller ved ærinde i arbejdstiden for arbejdsgiver. Her vil skaden både skulle anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring.

Anmeldes der udover arbejdsskaden også en sag til modparten eller den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring, vil du som skadelidte også have krav på erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Er det nødvendigt med dokumentation?

Som ved alle andre skadestyper, er det vigtigt, at der samles dokumentation for skaden. Det indebærer, at du som skadelidte hurtigst muligt skal søge lægehjælp, der udover helbredelse også er med til at sørge for den rette dokumentation for skaden.

Det er ekstremt vigtigt, at skader som f.eks. løfteskader, der medfører skade i ryggen eller nakken anmeldes hurtigst muligt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er også ekstremt vigtigt, at der samtidig sker dokumentation ved egen læge, sygehus eller skadestue mv., så både datoen for skadens indtræden og generne relateret til skaden, kan dokumenteres.  

Kontakt Dreyer Advokater

Det kan være vanskeligt selv at bedømme, hvorvidt der er tale om blot en arbejdsskade eller en erhvervssygdom. Samtidig kan det også være svært at afgøre, om skaden også skal anmeldes til andre, herunder både en ansvarlig skadevolder og ens egen ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at du som skadelidte får den rette rådgivning og bistand hurtigst muligt i skadesforløbet, så din sag kan føres korrekt og forhåbentlig med den rigtige erstatning til dig.

Hvis du har brug for juridisk hjælp, er du velkommen til at kontakte Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Context Content Box: 
Arbejdsskade ved landbrugsarbejde
Landbrugsarbejde

Har du fået en personskade efter arbejde i landbruget? Så har du som udgangspunkt ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Læs ovenfor, hvad du skal gøre.

 
Arbejdsskade efter svejsning
Erstatning for lungekræft som følge af svejsning

Har du fået konstateret lungekræft som følge af svejsning? Så har du som udgangspunkt ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Læs om du kan få erstatning her...

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Nyttige links om arbejdsskader

Arbejdsmiljøviden www.arbejdsmiljoviden.dk

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - www.aes.dk

Ankestyrelsen - www.ast.dk

Læs mere om de forskellige organisationer inden for arbejdsskader her... 

 

Erstatning efter arbejdsulykke

Den 1. januar 2020 trådte en lovændring om arbejdsulykker i kraft, som betyder, at det bliver lettere at få anerkendt en personskade efter en arbejdsulykke.

Læs mere om lovændringen om arbejdsskader her...

Parttimefitting