Forretningsbetingelser

Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser (”Betingelserne”) gældende for enhver sag / opgave (”Sagen”), som en kunde (”Kunden”) må anmode Dreyer Advokater om at bistå med løsningen af.

Modtagelse af Sagen

Ved modtagelse af sagen undersøger Dreyer Advokater af egen drift gennem interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet. Såfremt Dreyer Advokater konstaterer, at dette er tilfældet, underrettes kunden herom. Dreyer Advokater bistår efter anmodning med at finde anden advokat.

Dreyer Advokater er berettiget til at undersøge kundens kreditværdighed. Dette sker ved indhentelse af oplysninger fra relevante kreditoplysningsbureauer.

Dreyer Advokater er som alle andre advokatfirmaer underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Dette medfører, at Dreyer Advokater ved sagens oprettelse har pligt til at indhente identitetsoplysninger på kunderne i visse typer af sager. Disse oplysninger opbevares i minimum 5 år efter sagens afslutning.

Kravene om klientoplysninger ifølge de Advokatetiske regler fremgår af Dreyer Advokaters hjemmeside skadeserstatning.dk.

Behandling af sagen

Dreyer Advokaters bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de Advokatetiske regler udstedt af Advokatsamfundet.

Honorar, betaling og kundemidler

Dreyer Advokaters bistand afregnes for et honorar, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og sagens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere forskellige parametre. Udgangspunktet er den medgåede tid til løsning af sagen. Herudover indgår den grad af specialistviden, som sagens løsning har krævet, størrelsen af de involverede værdier, sagens vigtighed for kunden, det opnåede resultat, det med sagen forbundne ansvar samt eventuelle ekstraordinære omstændigheder i øvrigt, herunder om sagen har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid.

For private kunder vil der i et vist omfang være mulighed for at søge offentlig retshjælp, fri proces eller anden form for beskikkelse eller retshjælpsdækning, der helt eller delvist kan medgå til at dække omkostningerne ved sagens gennemførelse.

Dreyer Advokaters vejledende timesatser kan altid oplyses ved sagens indledning for de jurister, der vil blive involveret i sagen, ligesom et estimeret tidsforbrug ved sagens gennemførelse om ønsket kan oplyses.

Normalt afregnes sager/opgaver ved kvartalsvis a conto fakturering, med mindre sagen er afsluttet forinden, eller sagens karakter umuliggør a conto afregninger.

I forbindelse med enhver oprettelse af en ny sag vil der særskilt blive faktureret et oprettelsesgebyr til dækning af udgifterne til sagens registrering og journalisering, kopier og evt. porto samt efterfølgende arkivering og opbevaring af sagsmateriale.

Udlæg i forbindelse med sagen, herunder men ikke begrænset til udlagte gebyrer, retsafgifter, transport, fortæring og overnatning m.v. faktureres ligeledes særskilt. Dreyer Advokater forbeholder sig retten til at kræve udlæg forudbetalt, forinden disse udlægges.

Dreyer Advokater forbeholder sig ligeledes stedse retten til at opkræve et depositum, der helt eller delvist dækker de estimerede omkostninger ved sagens gennemførelse som betingelse for, at Dreyer Advokater påtager sig sagen. I sådanne tilfælde vil sagen ikke blive påbegyndt, forinden depositum er indbetalt.

Indbetalte deposita og kundemidler i øvrigt indsættes på klientkonto og forvaltes samt forrentes efter Advokatsamfundets regler. Sådanne midler indsættes i anerkendt pengeinstitut, der fortrinsvis vil være enten Danske Bank, Nordea, Jyske Bank eller Sydbank. Såfremt Kunden ønsker det, kan særlig aftale om placering af midlerne ske. Under alle omstændigheder hæfter Dreyer Advokater dog aldrig for Kundens eventuelle tab som følge af pengeinstituttets manglende evne til at tilbagebetale midlerne, herunder men ikke begrænset til ved pengeinstituttets konkurs. Kunden skal i den sammenhæng særligt være opmærksom på, at Kunden er underlagt samme regler om indskudsgarantiordning / garantiformue som øvrige pengeinstitutkunder, der placerer midler i pengeinstitutter, og at der således ikke er dækning under indskudsgarantiordningen / garantiformuen for midler, der overstiger EUR 100.000 pr. indskyder. Det foran anførte gælder tilsvarende i tilfælde, hvor midler i eksempelvis dødsboer, konkursboer e.l. er beroende i eksternt pengeinstitut i boets navn som led i sagens behandling og således ikke er at betragte som klientkontomidler.

Udbetalinger af enhver art fra Dreyer Advokater sker som udgangspunkt til modtagerens NemKonto, med mindre andet er specifikt aftalt som led i den enkelte udbetaling.

Betalingsbetingelser er generelt 14 dage, hvorefter der kan beregnes rykkergebyrer samt morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Fortrolighed mv.

Alle medarbejdere ved Dreyer Advokater er undergivet fuldstændig tavshedspligt. Enhver oplysning, som Dreyer Advokater modtager i forbindelse med en sag, behandles uden tidsbegrænsning som fortrolig. Dreyer Advokater indestår dog ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail og telefax.

Originale dokumenter indleveret til Dreyer Advokater vil som udgangspunkt blive returneret til Kunden ved Sagens afslutning.

Dreyer Advokater gør opmærksom på vores særskilte politik for behandling af personoplysninger. For nærmere information kan politikken læses i detaljer på www.skadeserstatning.dk

Ophavsret til materiale

Ophavsretten til alt materiale, som Dreyer Advokater har udarbejdet og leveret i forbindelse med sagen, tilhører Dreyer Advokater, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Dreyer Advokater er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Dreyer Advokater har tegnet sædvanlig advokatansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Dreyer Advokater har ikke derudover tegnet særskilte forsikringer med speciel dækning. Kunden er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring herudover tegnes - f.eks. ved indlevering af effekter til Dreyer Advokater.

Dreyer Advokaters rådgivning er målrettet til den konkrete sag, og Dreyer Advokater kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Dreyer Advokater er således alene ansvarlig overfor kunden, og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete sag.

Ansvar for den leverede rådgivning er dog for såvel Dreyer Advokater som dets indehavere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt 10 mio. kr. pr. sag. Det samlede erstatningsbeløb, som en kunde er berettiget til at modtage i anledning af krav, som kunden rejser i et kalenderår, kan dog ikke overstige 20 mio. kr. Tilsvarende ansvarsbegrænsning er gældende, hvor Dreyer Advokater yder bistand til flere kunder med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende sag. I dette tilfælde anses alle kunder således for én kunde.

Dreyer Advokater, dets indehavere og medarbejdere, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Dreyer Advokater har henvist til, ligesom Dreyer Advokater, dets indehavere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Dreyer Advokater efter aftale med kunden har overladt dele af sagens løsning til.

Dreyer Advokater, dets indehavere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader som følge af den ydede rådgivning, og herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data, tidstab, goodwill mv.Dreyer Advokater, dets indehavere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader som følge af den ydede rådgivning, og herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data, tidstab, goodwill mv.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med præceptiv lovgivning.

Klager, lovvalg og værneting

Såfremt Dreyer Advokaters behandling af sagen eller vores honorar ikke lever op til forventningerne, opfordres kunden til at tage kontakt til den indehaver, som er ansvarlig for kundeforholdet, eller til Dreyer Advokaters direktion. Ønsker Kunden at indgive en egentlig klage over behandlingen af sagen, skal klagen indgives til Advokatnævnet inden 1 år efter, at det, der skal klages over, er konstateret. Ønsker kunden at klage over honoraret, kan det også ske til Advokatnævnet senest 1 år efter honorarkravet blev kendt.

Adressen er: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Se eventuelt yderligere oplysninger på www.advokatsamfundet.dk.

Alle retlige tvister i anledning af Dreyer Advokaters sagsbehandling og rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af betingelserne, er underlagt dansk ret. Eventuelle retlige tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved Dreyer Advokaters hjemværneting.

Ovennævnte forretningsbetingelser er gældende fra den 15. juni 2019.