ADVOKATENS RÅD

Patientskader og erstatning

Hvis du har været udsat for en patientskade og fået enten fysiske eller psykiske skader, så har du krav på erstatning fra Patienterstatningen.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

MEGET VIGTIGT

  • Skaden skal anmeldes inden 3 år efter man er blevet klar over, at man har pådraget sig en patientskade til Patienterstatningen.
  • Det er vigtigt at sørge for dokumentation for sine gener efter skadens indtræden.
  • Du kan få erstatning for svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab samt dækket udgifter til behandling.

Hvor du kan søge erstatning

Du kan søge erstatning hos Patienterstatningen for behandlinger hos privatpraktiserende læger og speciallæger, alment praktiserende læger samt andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, som eksempelvis tandlæger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, vagtlæger, kommunale sundhedsordninger samt behandling ved tandplejen m.fl.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Hvilke patientskader kan jeg få erstatning for?

Du har som skadelidt krav på erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén samt erhvervsevnetab. Derudover kan der være et krav på erstatning for behandlingsudgifter.

Det afgørende for, om du har krav på erstatning, er først og fremmest, om du som patient har lidt et tab. Det hjælper skadeserstatning.dk med at vurdere.

Der udbetales erstatning, hvis din patientskade opfylder en eller af punkterne nedenfor.

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el.lign., så skaden ville være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign.

  • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som stod til rådighed og ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektivt til behandling af patientens sygdom
  • Hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning.

Hvor du kan anmelde skaden

Skaden kan anmeldes på patienterstatningen.dk, hvor du finder et anmeldelsesskema. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan den påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Det afgørende for, om du har krav på erstatning, er først og fremmest, om du som patient har lidt et tab. Det hjælper skadeserstatning.dk med at vurdere.

Patientskader kan være svære

Patienterstatningssager er generelt svære at komme igennem med. Det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat til at vurdere og hjælpe dig med din sag.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne