Erstatningspenge for personskade

Erstatningsmuligheder

Mulighederne for at få erstatning er forskellige, afhængig af hvilken skade du er blevet udsat for. Er der f.eks. tale om en trafikskade, hvor der er en person, som kan stilles til ansvar for ulykken, vil du typisk som skadelidt kunne gøre krav på samtlige nedenfor nævnte muligheder for erstatning. Er der derimod eksempelvis tale om en arbejdsskade, er det ikke ensbetydende med, at der er en person, som kan stilles til ansvar for din skade, hvorfor du som udgangspunkt kun kan kræve enkelte af de nævnte muligheder for erstatning.

 

  • Svie og smerte

Her er der tale om en godtgørelse, som udbetales pr. dag du er sygemeldt, det vil sige fra dagen hvor skaden opstår og indtil det tidspunkt, hvor du er i stand til at genoptage dit arbejde og/eller bliver raskmeldt. Godtgørelsen udgør for øjeblikket 170 kr. pr. dag og maksimum er ca. 65.000 kr om året. Godtgørelsen er skattefri og den reguleres hvert år.

 

  • Tabt arbejdsfortjeneste

Er du kommet til skade, vil du typisk have lidt et tab af indtægt. Dette tab har du krav på at få erstattet. Der er her tale om en skattepligtig erstatning, idet den træder i stedet for din indtægt. Modtager du sygedagpenge eller anden overførselsindkomst, vil det blive modregnet i dit krav på tabt arbejdsfortjeneste. Kravet på tabt arbejdsfortjeneste kan gøres gældende frem til det tidspunkt, hvor du kan genoptage dit arbejde eller til det tidspunkt, hvor det er muligt at vurdere dit erhvervsevnetab.

 

  • Varige mén

Er du kommet alvorligt til skade, vil det typisk medføre varige mén. Såfremt det er tilfældet, vil du være berettiget til godtgørelse herfor. Méngraden dækker over den medicinske skade, du kan have pådraget dig og dens indvirkning på din dagligdag m.v. Kort beskrevet er méngraden udtryk for det handicap, skaden har medført. For overhovedet at opnå erstatning for varige mén, skal méngradsprocenten være minimum 5 %. En opgørelse af dine varige mén efter skaden vil typisk først kunne finde sted, når din helbredsmæssige tilstand ikke udvikler sig længere, hvilket som regel er et års tid efter skaden opstod.

 

  • Erhvervsevnetab

Udover de øvrige erstatningsmuligheder har du også krav på erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skaden har medført, at din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde er varigt nedsat. Erstatningen fastsættes som udgangspunkt i forhold til den indtægtsnedgang, skaden har medført, hvorfor man tager udgangspunkt i den indtægt, du har haft i året forud for året, hvor skaden skete. Det er kun muligt at opnå erstatning for erhvervsevnetab, hvis ulykken har medført en varig indtægtsnedgang på minimum 15 %.

 

  • Helbredelsesudgifter

Har skaden medført, at du har haft eller får udgifter til behandling eller medicin m.v., er du berettiget til at få dækket dine rimelige udgifter i forbindelse hermed. Derudover har du også ret til at få dækket udgifter til transport til og fra behandling.

 

  • Øvrige tab

Har du i forbindelse med skadens indtræden fået ødelagt dit tøj eller andre ejendele, skal disse skader anmeldes til din egen indboforsikring.

 

Kontakt Dreyer Advokater

Erstatningsret er et kompliceret område, og uden den rigtige bistand risikerer du at gå glip af rigtig mange penge. Kontakt Dreyer Advokater på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og hjælper dig med at få den optimale erstatning.

Gratis sagsgennemgang

Få en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag hos vores eksperter.

Kontakt os og aftal et gratis møde med vores erstatningsretsteam. Vi dækker hele Danmark.

FÅ EN GRATIS SAGSGENNEMGANG »

Erstatningsadvokat Jørgen Dreyer

Advokat Jørgen Dreyer

Jørgen Dreyer er erstatningsadvokat og specialiseret inden for erstatningsret i forbindelse med personskade.
Kontakt Jørgen Dreyer på tlf. 40 10 90 56 eller e-mail jdr@skadeserstatning.dk

Genoptagelse af erstatningssager

Som følge af EU’s direktiv om ligebehandling er det muligt at få genoptaget en erstatningssag inden for erhvervsevnetab. Der er dog en række kriterier for genoptagelse. 

Se kriterierne her...