ADVOKATENS RÅD

Oversigt og gennemgang af erstatningskrav

Der er adskillige erstatningskrav alt efter hvilken skade du er blevet udsat for.

Af advokat Jørgen Dreyer

18 års erfaring med erstatning

Erstatningsmuligheder

Mulighederne for at få erstatning er forskellige, afhængig af hvilken skade du er blevet udsat for. Er der f.eks. tale om en trafikskade, hvor der er en person, som kan stilles til ansvar for ulykken, vil du typisk som skadelidt kunne gøre krav på samtlige nedenfor nævnte muligheder for erstatning. Er der derimod eksempelvis tale om en arbejdsskade, er det ikke ensbetydende med, at der er en person, som kan stilles til ansvar for din skade, hvorfor du som udgangspunkt kun kan kræve enkelte af de nævnte muligheder for erstatning.

Svie og smerte

Her er der tale om en godtgørelse, som udbetales pr. dag du er sygemeldt, det vil sige fra dagen hvor skaden opstår og indtil det tidspunkt, hvor du er i stand til at genoptage dit arbejde og/eller bliver raskmeldt. Godtgørelsen udgør for øjeblikket 170 kr. pr. dag og maksimum er ca. 65.000 kr om året. Godtgørelsen er skattefri og den reguleres hvert år.

Tabt arbejdsfortjeneste

Er du kommet til skade, vil du typisk have lidt et tab af indtægt. Dette tab har du krav på at få erstattet. Der er her tale om en skattepligtig erstatning, idet den træder i stedet for din indtægt. Modtager du sygedagpenge eller anden overførselsindkomst, vil det blive modregnet i dit krav på tabt arbejdsfortjeneste. Kravet på tabt arbejdsfortjeneste kan gøres gældende frem til det tidspunkt, hvor du kan genoptage dit arbejde eller til det tidspunkt, hvor det er muligt at vurdere dit erhvervsevnetab.

Varige mén

Er du kommet alvorligt til skade, vil det typisk medføre varige mén. Såfremt det er tilfældet, vil du være berettiget til godtgørelse herfor. Méngraden dækker over den medicinske skade, du kan have pådraget dig og dens indvirkning på din dagligdag m.v. Kort beskrevet er méngraden udtryk for det handicap, skaden har medført. For overhovedet at opnå erstatning for varige mén, skal méngradsprocenten være minimum 5 %. En opgørelse af dine varige mén efter skaden vil typisk først kunne finde sted, når din helbredsmæssige tilstand ikke udvikler sig længere, hvilket som regel er et års tid efter skaden opstod.

Erhvervsevnetab

Udover de øvrige erstatningsmuligheder har du også krav på erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skaden har medført, at din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde er varigt nedsat. Erstatningen fastsættes som udgangspunkt i forhold til den indtægtsnedgang, skaden har medført, hvorfor man tager udgangspunkt i den indtægt, du har haft i året forud for året, hvor skaden skete. Det er kun muligt at opnå erstatning for erhvervsevnetab, hvis ulykken har medført en varig indtægtsnedgang på minimum 15 %.

Helbredelseesudgifter

Har skaden medført, at du har haft eller får udgifter til behandling eller medicin m.v., er du berettiget til at få dækket dine rimelige udgifter i forbindelse hermed. Derudover har du også ret til at få dækket udgifter til transport til og fra behandling.

Øvrige tab

Har du i forbindelse med skadens indtræden fået ødelagt dit tøj eller andre ejendele, skal disse skader anmeldes til din egen indboforsikring.

Hvis du er i tvivl om din sag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din trafikskade, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få en helt gratis sagsgennemgang af os så hjælper vi dig videre med din sag.

Få en gratis sagsgennemgang

Få overblikket ved at lade en advokat gennemgå din sag.

4.8/5.0

100% gratis og uforplitgende

Ro i maven

Jeg har oplevet en kæmpe hjælp fra Jørgens side! Jeg fik fra første snak med ham i telefon, ro i maven omkring min sag! Jeg fortryder ikke at have valgt ham som min advokat.

Heidie

Kan varmt anbefales

Jeg har i forbindelse med et færdselsuheld haft et virkelig fint samarbejde med Jørgen Dreyer. Rådgivning og hjælp til sagsbehandling har været kærkommen og for mig uvurderlig da jeg ikke selv var i stand til at have overskud og overblik over de opgaver der er i forhold til erstatning og forsikring.

Gitte

Jeg kunne få erstatning

Jeg troede ikke, at jeg kunne få erstatning, fordi bilisten forsvandt efter at have påkørt mig, men jeg står nu til at få langt over 2 millioner kroner. Tak!

Hanne